Centrum wyników – Rok 2016 podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

Wyniki finansowe

Kluczowe wskaźniki (mld PLN) IV kw. 2016IV kw. 2015Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 6,0 5,1 17 19,1 20,0 -4,5
Skorygowana EBITDA* 1,5 1,0 58 4,7 4,7 0
Zysk netto -5,0 -6,2 -19 -4,4 -5,0 -12

* Skorygowana EBITDA = EBITDA (Wynik netto ze sprzedaży + Amortyzacja) skorygowana o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych.

 • Skonsolidowany wynik netto w 2016 r. wyniósł -4 449 mln PLN, na co złożyły się przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupy Kapitałowej w łącznej kwocie 5 674 mln PLN.
 • Po wyłączeniu skutków odpisów wynik netto wyniósłby 1 225 mln PLN i w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu odpisów) byłby na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego.
 • Nadal blisko 80% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generowane jest przez segment KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zmniejszenie EBITDA Grupy Kapitałowej o 44 mln PLN wynika z pogorszenia wyniku KGHM Polska Miedź S.A., co częściowo zostało zrekompensowane poprawą wyników operacyjnych aktywów zagranicznych.

KGHM Polska Miedź S.A. 
- Zmniejszenie skorygowanej EBITDA o 612 mln PLN (-15%) wynikało głównie ze zmniejszonych wolumenów sprzedaży (w związku z postojem HM Głogów I) oraz pogorszenia notowań miedzi, częściowo zrekompensowanych sprzedażą koncentratu miedzi i korzystnym dla Spółki osłabieniem złotego względem dolara amerykańskiego.

KGHM International
- EBITDA segmentu KGHM International w 2016 r. wyniosła 614 mln PLN (155 mln USD). Wzrost w ujęciu dolarowym o 60% w relacji do analogicznego okresu 2015 r. jest efektem konsekwentnej dyscypliny kosztowej oraz niższego odpisu z tyt. utraty wartości zapasów miedzi w kopalni Carlota.

Sierra Gorda (55%)
- EBITDA za 2015 r. obejmuje tylko drugie półrocze, z uwagi na rozpoczęcie produkcji komercyjnej pod koniec II kwartału 2015. Ponadto w 2016 r. kontynuowane były prace, których celem była poprawa wskaźników technologicznych flotacji. W efekcie nastąpił wzrost wskaźników uzysku miedzi o 9% oraz molibdenu o 23%, co z kolei przyczyniło się do wzrostu  EBITDA z wartości ujemnej na poziomie -101 mln PLN w 2015 r. do +189 mln PLN w 2016 r.

C1

 • Koszt C1 Grupy Kapitałowej w 2016 r. był niższy o 11%, głównie z uwagi na wzrost wartości metali towarzyszących. W warunkach notowań i kursów z analogicznego okresu 2015 r. koszt C1 byłby niższy o 3%.
 • Na spadek kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. o 12% wpłynęło głównie osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego o 5% oraz wyższa o 4,6% zawartość srebra w koncentratach własnych. W warunkach notowań i kursu USD/PLN za 2015 r. koszt C1 wyniósłby 1,50 USD/lb i kształtowałby się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.
 • Spadek kosztu C1 w KGHM INTERNATIONAL, pomimo obniżenia wolumenu sprzedaży miedzi, jest konsekwencją obniżenia kosztów produkcji, w wyniku podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych.
 • Znaczący spadek kosztu C1 w Sierra Gorda w relacji do 2015 roku jest skutkiem nieporównywalności okresów (koszt C1 w 2015 r. zaprezentowany jest za okres od rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym od lipca).  W czwartym kwartale zanotowano niewielki spadek kosztu C1 w relacji do poprzedzającego kwartału, będący efektem wyższego wolumenu sprzedaży miedzi oraz wyższych przychodów ze sprzedaży produktów ubocznych, które pomniejszają koszt C1.

Wyniki produkcyjne

Produkcja IV kw. 2016IV kw. 2015Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Miedź (tys. t) 183 194 -5,7 742 749 -0,9
Srebro metaliczne (t) 307 367 -16,3 1 207 1 299 -7,1
Produkcja metali szlachetnych (tys. troz) 57,7 58,5 -1,4 228,8 205,0 11,6

 • Niższa produkcja miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych, miedzi płatnej oraz srebra w KGHM Polska Miedź S.A. wynika z postoju przed uruchomieniem pieca zawiesinowego, a tym samym odłożeniem się zapasów własnych koncentratów miedzi.
 • Istotnie wyższy wolumen metali szlachetnych (o 11%) w relacji do 2015 r. wiąże się ze zwiększonym przerobem koncentratów obcych bogatych w złoto w KGHM Polska Miedź S.A.Molibden – istotny wzrost wielkości produkcji molibdenu jest głównie skutkiem nieporównywalności okresów (produkcja tego metalu w Sierra Gorda została uruchomiona w kwietniu 2015 r.).

Notowania metali i walut

IV kw. 2016IV kw. 2015Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Notowania miedzi (USD/t) 5 277
4 892 7,9 4 863
5 494 -12
Notowania srebra (USD/troz) 17,19 14,77 16,4 17,14 15,68 9
Notowania molibdenu (USD/funt) 6,94 5,02 38,2 6,56 6,73 -3
Kurs walutowy (USD/PLN) 4,06 3,89 4,4 3,94 3,77 5

 • Niższe notowania miedzi i molibdenu w 2016 r. były częściowo rekompensowane przez osłabienie walut lokalnych względem dolara amerykańskiego.
 • Decyzje banków centralnych, wybory prezydenckie w USA oraz Brexit wywierały istotny wpływ na uczestników rynku finansowego. W czasach niepewności dobrze postrzegane są metale szlachetne, które w 2016 roku zyskały na wartości.
 • Poprawa oczekiwań dotyczących gospodarki światowej oraz sytuacji fundamentalnej wybranych surowców przyczyniła się do bardziej przychylnego postrzegania całego rynku towarowego przez inwestorów, szczególnie w drugiej połowie roku.

Wyniki w skrócie

WYBRANE DANE FINANSOWE (mln PLN)2015IVQ'15IQ'16II'16IIIQ'16IVQ'16% Zmiana
(IVQ'16 do IVQ'15)
Przychody ze sprzedaży 19 156
5 148 3 912 4 544 4 685 6 015
17
Wynik netto (4 449) (6 237) 163 135 331 (5 078)
-19
Skorygowana EBITDA* 4 666 961 987 1 075 1 089 1 515 58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 212 770 584 747 949 1 932
151
Wydatki inwestycyjne 3 251 1 218 935 851 697 768 -37
 

* Skorygowana EBITDA = zysk/stratę netto za okres ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

KOSZT C1 (USD/funt)2015IVQ’15IQ’16IIQ’16IIIQ'16IVQ’16% Zmiana
(IVQ'16 do IVQ'15)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., w tym: 1,59 1,49 1,39 1,40 1,36 1,49 0
 - KGHM Polska Miedź S.A. 1,47 1,40 1,33 1,32 1,18 1,34 -4
 - Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD 1,87 1,72 1,48 1,59 1,73 1,72 0
- Sierra Gorda S.C.M. 2,58 2,56 1,73 1,77 2,19 2,11 -18

WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH
PRODUKTÓW GRUPY
2015IVQ’15IQ’16IIQ’16IIIQ'16IVQ’16% Zmiana
(IVQ'16 do IVQ'15)
KGHM Polska Miedź S.A.
Katody i części katod (tys. t) 294,4 93,1 50,7 58,5 56,7 80,5 -13,5
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) 264,8 59,5 65,6 73,7 69,8 55,9 -6,1
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) 12,2 3,4 3,3 3,4 3,5 2,8 -17,6
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) 571,4 156,0 119,6 135,6 130,1 139,2 -10,8
Srebro metaliczne (t) 1 245 376,0 216,4 328,1 301,2 343,0 -8,8
Złoto metaliczne (kg) 2 660 974,0 857,0 751,0 1032,0 859,0 -11,8
Ołów rafinowany (tys. t) 30,4 7,8 7,4 8,2 6,3 7,8 0
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
Miedź* (tys. t) 98,9 24,0 22,6 22,0 21,1 24,6 2,5
Nikiel (tys. t) 2,2 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 -16,7
Metale szlachetne** (tys. troz) 97,0 26,3 23,0 24,7 21,7 25,0 -4,9

* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad

Szczegółowe wyniki Grupy za 12 miesięcy 2016 rok

Komentarz Zarządu KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. ograniczyła roczny spadek przychodów do 4%, a skorygowanej EBITDA do 1% dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej, utrzymaniu stabilnej produkcji oraz poprawie pod koniec roku sentymentu na rynku metali.

To był kolejny rok pełen wyzwań na międzynarodowym rynku surowcowym, którym GK KGHM sprostała. Pomimo spadku średniorocznej rynkowej ceny miedzi w USD o ponad 11% nasze przychody były niższe tylko o 4%, w efekcie wyższej sprzedaży pozostałych metali, a dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej skorygowany wskaźnik EBITDA został niemal stabilny. Wyraźna poprawa rynkowego sentymentu dla sektora surowcowego, która zarysowała się pod koniec zeszłego roku, pozwala nam z większym, choć ostrożnym, optymizmem planować dalszy rozwój Grupy KGHM zarówno w kraju, jak i w ramach istniejących aktywów zagranicznych – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wynik netto Grupy KGHM został w 2016 r. obciążony kosztami odpisów aktualizujących netto wartość aktywów trwałych Grupy w wysokości 5,7 mld zł. Dlatego też, roczny skonsolidowany wynik netto wyniósł -4 449 mln PLN, wobec -5 009 mln zł w roku poprzednim. Po wyłączeniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupa Kapitałowa zanotowałaby zysk netto w wysokości 1 225 mln zł w całym roku, z czego 548 mln zł w IV kwartale.

Dług netto na koniec IV kwartału wyniósł 7 262 mln zł i był o 10,8% wyższy niż na koniec 2015 r., a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA[1] wyniósł 1,6. Na zwiększenie zadłużenia Grupy w 2016 r. największy wpływ miały: podatek od wydobycia niektórych kopalin (w wysokości 1 338 mln zł), wydatki na finansowanie zagranicznych projektów rozwojowych oraz wypłata dywidendy.

Odwrócenie spadkowego trendu ceny miedzi w listopadzie zeszłego roku miało wyraźny pozytywny wpływ na poziom przychodów Grupy KGHM w IV kwartale, co w połączeniu z prowadzonymi inicjatywami optymalizacji kosztów przełożyło się na poprawę skorygowanej EBITDA o ponad połowę, a wyłączając wpływ niepieniężnych księgowych odpisów wartości aktywów, pozwoliłoby osiągnąć zysk netto porównywalny z wynikiem trzech pierwszych kwartałów – skomentował Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.


[1] Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.