Centrum wyników – 9 miesięcy 2016 podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

Wyniki finansowe

Kluczowe wskaźniki (mld PLN) 9M 20169M 2015Zmiana (%)20152014Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 13,1 14,9 -13 20,0 20,49 -2
Skorygowana EBITDA* 3,2 3,7 -16 4,7 4,9 -4
Zysk netto 0,6 1,2 -49 -5,0 2,45 -304

* Skorygowana EBITDA = EBITDA (Wynik netto ze sprzedaży + Amortyzacja) skorygowana o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych.

 • Po 9 miesiącach 2016 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł 629 mln PLN i był o 49% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Zmniejszenie EBITDA Grupy Kapitałowej o 558 mln PLN wynika przede wszystkim ze spadku cen miedzi.

KGHM Polska Miedź S.A. 
- Zmniejszenie EBITDA o 858 mln PLN (-26%) wynikało głównie z pogorszenia notowań metali oraz zmniejszonych wolumenów sprzedaży (w związku z planowanym postojem HM Głogów), częściowo zrekompensowanych osłabieniem złotego względem dolara amerykańskiego oraz niższym poziomem kosztów.
- Wynik KGHM Polska Miedź S.A. uległ zmniejszeniu o 23% i jest pochodną pogorszenia wyniku na sprzedaży zrealizowanego przez Spółkę.

KGHM International
- EBITDA segmentu KGHM International w pierwszych 9 miesiącach 2016 r. wyniosła 393 mln PLN (100 mln USD). Wzrost w ujęciu dolarowym o 32% w relacji do analogicznego okresu 2015 r. jest efektem konsekwentnej dyscypliny kosztowej.
- Zmniejszenie straty netto KGHM International (z wyłączeniem wyników Sierra Gorda) jest konsekwencją poprawy EBITDA (obniżenie kosztów na skutek podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych) oraz obniżenia amortyzacji o 81 mln USD, głównie ze względu na dokonane w IV kwartale 2015 roku odpisy z tytułu utraty wartości.

Sierra Gorda (55%)
- Oprócz czynników makroekonomicznych, na wielkość EBITDA Sierra Gorda decydujący wpływ miał również przerób relatywnie niskiej jakościowo rudy z tzw. strefy przejściowej, a przez to poziom zrealizowanych parametrów technologicznych i w konsekwencji wielkość produkcji i sprzedaży metali, w tym w szczególności molibdenu.
- Poza czynnikami operacyjnymi, największy wpływ na poziom straty netto miały koszty odsetek od pożyczki właścicielskiej udzielonej przez Partnerów na finansowanie budowy kopalni w latach 2012-2014. Koszty odsetek od pożyczki, obciążające wynik finansowy za 9 miesięcy 2016 r. wyniosły 225 mln USD (dla 100% udziałów).
- W pierwszej połowie 2015 r. Sierra Gorda funkcjonowała w fazie projektu, w związku z czym wyniki finansowe zaczęto rozpoznawać od momentu rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym tj. od lipca 2015 r.

C1

 • Koszt C1 Grupy Kapitałowej w okresie pierwszych 9 miesięcy 2016 r. był niższy o 13%, głównie z uwagi na wzrost wartości metali towarzyszących.
  W warunkach notowań i kursów z analogicznego okresu 2015 r. koszt C1 byłby niższy o 4%.
 • Na spadek kosztu C1 w KGHM Polska Miedź S.A. o 14% wpłynęło głównie osłabienie polskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego o 5% oraz wzrost notowań srebra i złota. W warunkach notowań i kursu USD za 9 m-cy 2015 koszt C1 wyniósłby 1,5 USD/funt i kształtował się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
 • Spadek kosztu C1 w KGHM INTERNATIONAL, pomimo obniżenia wolumenu sprzedaży miedzi, jest konsekwencją obniżenia kosztów produkcji, w wyniku podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych.
 • W trzecim kwartale zanotowano wzrost kosztu C1 Sierra Gorda w relacji do poprzedzającego kwartału pomimo wyższej o 20% sprzedaży miedzi oraz metali szlachetnych (Au i Ag). Powodem jest niższa wycena produktów ubocznych, będąca skutkiem spadku wolumenu sprzedaży molibdenu z 8,7 mln funtów w drugim kwartale do 3,6 mln funtów w trzecim kwartale 2016 r.

Wyniki produkcyjne

Produkcja 9M 20169M 2015Zmiana (%)20152014Zmiana (%)
Miedź (tys. t) 559 554 +1 718 670 +7
Srebro metaliczne (t) 900 927 -3 1 285 1 258 +2
Produkcja metali szlachetnych (tys. troz) 171,2 140 +22 205,2 152,7 +34

 • Wyższa produkcja miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych w Grupie Kapitałowej wynika ze zwiększonej produkcji złota i molibdenu.
 • Produkcja miedzi płatnej oraz srebra jest niższa ze względu na przygotowania do uruchomienia pieca zawiesinowego w KGHM Polska Miedź S.A., a tym samym budowę zapasów półfabrykatów.
 • Istotnie wyższy wolumen metali szlachetnych (o 22%) w relacji do 2015 r. wiąże się ze zwiększonym przerobem koncentratów obcych bogatych w złoto w KGHM Polska Miedź S.A. oraz z wyższą produkcją w Zagłębiu Sudbury.
 • Molibden – istotny wzrost wielkości produkcji molibdenu jest głównie skutkiem nieporównywalności okresów (produkcja tego metalu w Sierra Gorda została uruchomiona w kwietniu 2015 r.).

Notowania metali i walut

9M 20169M 2015Zmiana (%)20152014Zmiana (%)
Notowania miedzi (USD/t) 4 725 5 699 -17 5 494 6 862 -20
Notowania srebra (USD/troz) 17,12 15,99 +7 15,68 19,08 -18
Notowania molibdenu (USD/funt) 6,43 7,31 -12 14 837 25 548 -42
Kurs walutowy (USD/PLN) 3,91 3,73 +5 3,77 3,15 +20

 • Na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy kurs złotego podlegał znaczącym wahaniom. Na notowania kursu złotego miały wpływ przede wszystkim zmieniające się dynamicznie oczekiwania dotyczące kształtowania się stóp procentowych w USA oraz wartość dolara.
 • Dynamika cyklu podwyżek stóp procentowych, walka o fotel prezydenta w USA oraz Brexit pozostają w centrum uwagi uczestników rynku finansowego. W czasach niepewności zyskują metal szlachetne, które zanotowały solidne wzrosty w pierwszych 9 miesiącach 2016 r.
 • Niskie dolarowe ceny miedzi są częściowo rekompensowane przez osłabienie walut lokalnych względem dolara amerykańskiego w krajach rozwijających się.

Wyniki w skrócie

WYBRANE DANE FINANSOWE (mln PLN)2015IIIQ'15IVQ'15IQ'16IIQ'16IIIQ'16% Zmiana
(IIIQ'16 do IIIQ'15)
Przychody ze sprzedaży 20 008 4 800 5 148 3 912 4 544 4 685 -2
Wynik netto (5 009) 34 (6 237) 163 135 331 +874
Skorygowana EBITDA* 4 710 1 051 961 987 1 075 1 089 +4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 163 964 770 584 747 949 -2
Nakłady inwestycyjne 3 640 1 006 - - - -
-
Wydatki inwestycyjne 3 939 974 - 935 851 697 -28
 

* Skorygowana EBITDA = zysk/stratę netto za okres ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

KOSZT C1 (USD/funt)2015IIIQ’15IVQ’15IQ’16IIQ'16IIIQ’16% Zmiana
(IIIQ'16 do IIIQ'15)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., w tym: 1,59 1,64 1,49 1,39 1,40 1,36 -17
 - KGHM Polska Miedź S.A. 1,47 1,49 1,40 1,33 1,32 1,18 -21
 - Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD 1,87 1,74 1,72 1,48 1,53 1,73 -1
- Sierra Gorda S.C.M. 2,58 2,60 2,56 1,73 1,77 2,19 -16

WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH
PRODUKTÓW GRUPY
2015IIIQ’15IVQ’15IQ’16IIQ'16IIIQ’16% Zmiana
(IIIQ'16 do IIIQ'15)
KGHM Polska Miedź S.A.
Katody i części katod (tys. t) 294,4 67,8 93,1 50,7 58,5 56,7 -16
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) 264,8 66,7 59,5 65,6 73.7 66,4 0
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) 12,2 3,3 3,4 3,3 3,4 7,0 +1
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) 571,4 137,8 156,0 119,6 135,6 130,1 -0,1
Srebro metaliczne (t) 1 245 307 376 216,4 328,1 301,2 0
Złoto metaliczne (kg) 2 660 687 974 857 751 1 032 +0,5
Ołów rafinowany (tys. t) 30,4 6.3 7,8 7,4 8,2 6,3 0
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
Miedź* (tys. t) 98,9 30,9 24,0 22,6 22,0 21,1 +5
Nikiel (tys. t) 2,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0
Metale szlachetne** (tys. troz) 97,0 30,3 26,3 23 24,7 21,7 -1

* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad

Szczegółowe wyniki Grupy za 9 miesięcy 2016 rok

Komentarz Zarządu KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w III kwartale br. poprawę rentowności zarówno na poziomie wyników operacyjnych jak i wyniku netto, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 roku. Wzrost rentowności został osiągnięty, pomimo niewielkiego spadku przychodów, głównie w efekcie obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

„Wzrost rentowności osiągnięty w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych jest dla nas istotną przesłanką do zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej. Nasze kluczowe krajowe projekty realizowane są zgodnie z założeniami: proces rozruchu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I przebiega bez zakłóceń, podobnie jak program udostępniania złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy. Jednocześnie zbliżamy się do końcowego etapu rewizji naszej Strategii, w którym podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości aktywów zagranicznych na podstawie wniosków z zakończonego ich audytu oraz prognozowanych warunków rynkowych i możliwości finansowych Grupy.” – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, skomentował: „Trzeci kwartał 2016 roku był najbardziej rentownym kwartałem tego roku dla Grupy KGHM Polska Miedź, co było wynikiem konsekwentnej dyscypliny kosztowej – spadek kosztów podstawowej działalności o 7% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego – oraz rosnących z kwartału na kwartał przychodów ze sprzedaży w 2016 roku.”.