Dokumenty i informacje dla wykonawców

Zasady dotyczące wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów czy obowiązującego trybu zawierania umów – oto dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy zainteresowany wzięciem udziału w aktualnie prowadzonych przez KGHM postępowaniach przetargowych.

Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych zdeponowanych na mikrorachunkach kaucyjnych, wpłaconych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, od dnia 21.04.2015 r. wynosi odpowiednio:

  • dla PLN 2,00% w skali roku,
  • dla EUR 0,05% w skali roku,
  • dla USD 0,2% w skali roku.