Ryzyko rynkowe

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość negatywnego wpływu na wyniki wynikającą ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także cen dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz cen akcji spółek notowanych na giełdach.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje działania w tym obszarze.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, na które jest narażona. Zgodnie z przyjętą polityką, celami procesu zarządzania ryzykiem rynkowym są:

  • ograniczenie zmienności wyniku finansowego,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych,
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej,
  • utrzymanie Grupy w dobrej kondycji finansowej,
  • wspieranie procesu realizacji strategii oraz podejmowania decyzji w obszarze działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł finansowania inwestycji.

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja jest zależna przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej oraz warunków rynkowych.

Podstawową techniką zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne. Stosowany jest również hedging naturalny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym przedstawiono w:

Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. (PDF 11,5MB, str. 45) 

Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. (PDF 7MB, str. 125) 

Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I połowę 2015 r. (PDF 4MB, str. 58) 

Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za I połowę 2015 r. (PDF 3MB, str. 106)