Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. jest narażona na ryzyko kredytowe głównie w trzech obszarach związanych z:

  • należnościami z tytułu dostaw i usług,
  • środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi,
  • transakcjami w instrumentach pochodnych.

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją działań w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

Należności z tytułu dostaw i usług

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania.Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat. W celu zabezpieczenia należności spółka stosuje różne formy zabezpieczeń oraz zawarła umowę ubezpieczenia wierzytelności handlowych.

Środki pieniężne i lokaty bankowe

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez bieżącą weryfikację kondycji finansowej oraz utrzymywanie odpowiednio niskiego poziomu koncentracji w poszczególnych instytucjach finansowych.Spółka alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową”.

Transakcje w instrumentach pochodnych

Zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych pozwala na ograniczenie ryzyka rynkowego, powoduje jednak powstanie ekspozycji na ryzyko kredytowe instytucji finansowych. Transakcje w instrumentach pochodnych zawierane są instytucjami finansowymi posiadającymi najwyższy i średniowysoki rating nadany przez międzynarodowe agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe związane z transakcjami pochodnymi jest monitorowane poprzez okresową weryfikację kondycji finansowej instytucji finansowych oraz utrzymanie optymalnego stopnia dywersyfikacji pozycji.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym przedstawiono w:

Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. (PDF 11,5MB, str.52) 

Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. (PDF 7MB, str. 127) 

Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I połowę 2015 r. (PDF 4MB, str.65) 

Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za I połowę 2015 r. (PDF 3MB, str. 108)